Sarkari Babu
@Apki Seva Mein

Major Societies and its Founder

Sr No.Org.,/CommunityFounder
1Brahma SamajRaja Ram Mohan Roy
2Athmiya SamajRaja Ram Mohan Roy
3Arya SamajSwami D Saraswati
4Indian Brahma SamajKeshav Chandra Sen
5Prarthana SamajAtmaram Pandurang
6Manav Dharma SamajD Manjaram
7Ramkrishna MissionSwami Vivekanand
8Deccan Education SocietyGarkar, Ranade and Gibhonkar
9Indian Education SocietyGopal Krishna Gokhale

Blog at WordPress.com.